ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدنویسنده : حمید محمدرضایی ازندریانی


سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي ميزبان به شمارمي رودوطي دهه هاي اخير ازروندفزاينده اي نيز برخورداربوده است. شناخت عوامل موثردرجذب FDI مي تواند در سياستگذاري کشورهايي که نتوانسته اند از اين عامل به خوبي استفاده کنند مفيد باشد. اين مقاله به بررسي عوامل م ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , سعيد کيان پور , 1397/01/29

برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1399-1395 ) را بدون ترديددر تاريخ تدوين برنامه هاي مختلف در كشور بايد يك نمونه محسوب كرد، زيرا اين برنامه سبب شد كه جامعه ايراني با وضعيت هايي مواجه شود كه اغراق نيست اگر گفته شود كه در تاريخ سياست گذاري هاي ايران بي سابقه بوده است. در دنیایی که ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , سعید کیان پور , حکیمه ماهوار , 1396/06/05

برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1399-1395 ) را بدون ترديددر تاريخ تدوين برنامه هاي مختلف در كشور بايد يك نمونه محسوب كرد، زيرا اين برنامه سبب شد كه جامعه ايراني با وضعيت هايي مواجه شود كه اغراق نيست اگر گفته شود كه در تاريخ سياست گذاري هاي ايران بي سابقه بوده است. در دنیایی که ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , حکیمه ماهوار , سعید کیان پور , 1396/03/07