ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدنویسنده : سعید کیان پور


در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است. تا جایی که این موضوع یکی از اساسی¬ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می کند. بسیاری از تحقیقات تجربی نشانگر این واقعیت هستند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیر ...

سعید کیان پور , سپیده عظیمی , 1397/01/29

در علم آمار برآورد حداکثر درستنمایی روشي است براي برآورد کردن پارامترهاي يک مدل آماري. وقتي بر مجموعه‌اي از داده‌ها عمليات انجام مي‌شود يک مدل آماري به دست مي‌آيد، آنگاه حداکثر درستنمايي مي‌تواند تخميني از پارامترهاي مدل ارائه دهد. روش حداکثر درستنمايي به بسياري از روش‌هاي شناخته شده تخمين آماري ...

سعید کیان پور , سپیده عظیمی , پیام بصیری , حمید محمد رضایی ازندریانی , 1396/11/03

برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1399-1395 ) را بدون ترديددر تاريخ تدوين برنامه هاي مختلف در كشور بايد يك نمونه محسوب كرد، زيرا اين برنامه سبب شد كه جامعه ايراني با وضعيت هايي مواجه شود كه اغراق نيست اگر گفته شود كه در تاريخ سياست گذاري هاي ايران بي سابقه بوده است. در دنیایی که ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , سعید کیان پور , حکیمه ماهوار , 1396/06/05

برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1399-1395 ) را بدون ترديددر تاريخ تدوين برنامه هاي مختلف در كشور بايد يك نمونه محسوب كرد، زيرا اين برنامه سبب شد كه جامعه ايراني با وضعيت هايي مواجه شود كه اغراق نيست اگر گفته شود كه در تاريخ سياست گذاري هاي ايران بي سابقه بوده است. در دنیایی که ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , حکیمه ماهوار , سعید کیان پور , 1396/03/07