ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدسال : 1395


پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سهامداران کنترلی ، ساختار هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله در بازه زمانی 1392- 1388 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک از میان کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای ...

آرش کوگانی , منصوره , 1395/11/06

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان می باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- با رویکرد پيمايشي (میدانی) است. جامعه آمار ...

سمیرا زیوری پایدار , تورج مجیبی , 1395/11/06

مقاله شماره 2 عنوان: تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و مدیران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 13 الی 25 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سمیرا زیوری پایدار نویسندگان: سمیرا زیوری پا ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 2 عنوان: بررسی تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر اساس مدل سروپرف بر رضایتمندی و وفاداری مشترکان همراه اول تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 22 الی 39 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: م ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 1 عنوان: ایجاد راهکار، بینش و کنترل سیستم حسابداری و مدیریت در بازارهای نوظهور پس از تحریم در ایران تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 4 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: فرشاد م ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 1 عنوان: نقش رفتار سازمانی مثبت در نگرش به تغییر سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 06/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 2- پاییز 95- صفحه 2 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سیدمهدی وحدتی روحانی ن ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 1 عنوان: بهبود رضایت تحصیلی دانشجویان از طریق اعتلای کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور بهار شهرستان همدان) تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 2 الی 7 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران ن ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11