ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب :


در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است. تا جایی که این موضوع یکی از اساسی¬ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می کند. بسیاری از تحقیقات تجربی نشانگر این واقعیت هستند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیر ...

سعید کیان پور , سپیده عظیمی , 1397/01/29

در این تحقیق، رابطه بین مدیریت جسورانه سرمایه در گردش با رشد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع داخلی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به ...

محمد آمارلو , 1397/01/29

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی می باشد. متغیر مستقل در این تحقیق مدیریت دانش بوده که از چهار بعد: چهار مرحله خلق، ذخیره سازی، کاربرد و تسهیم دانش مورد بررسی قرار می گیرد. متغییر وابسته تحقیق نیز بهره وری نیروی انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران ...

مریم اخوه , 1397/01/29

امروزه دوسو توانی سازمانی به دلیل تنوع آن ، به یک موضوع مکرر و پدیده ای نو در پژوهش های سازمانی تبدیل شده است . اهمیت این موضوع با توجه به برخورداری مدیران از قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان منعکس می شود چرا که دو سو توانی یک قابیلت مدیریتی است که مدیران سازمان را در بهره برداری از فرصت های موجود و کشف فرص ...

زهره محمد علی نژاد بلوچی , محسن اکبری , پرویز احمدی , 1397/01/29

مالیاتها درآمدهای جمع آوری شده توسط دولت هستند که جهت تامین بخشی از مخارج خدمات عمومی مورد استفاده واقع می شوند. یکی از مالیاتهایی که طی قرن بیستم در بین کشورها رواج یافته است، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی، یکی از کاراترین منابع تامین مالی دولتها در اقتصاد ...

فاطمه بابائي , داریوش حیدری , جمال محمدی , 1397/01/29

سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي ميزبان به شمارمي رودوطي دهه هاي اخير ازروندفزاينده اي نيز برخورداربوده است. شناخت عوامل موثردرجذب FDI مي تواند در سياستگذاري کشورهايي که نتوانسته اند از اين عامل به خوبي استفاده کنند مفيد باشد. اين مقاله به بررسي عوامل م ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , سعيد کيان پور , 1397/01/29

اقتصاد دنیا بر اساس معاملات و قراردادهای مختلف شکل میگیرد.بی ثباتی قیمت ها و ناکارآمدی بازارهای نقدي کالا از جمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند.به تائید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی، در حل مسائل و مشکلات بازار از قبیل عدم شفافیت، ریسک نوسانات قیمت،هزینه های بالای مبادله و غیره، ...

سيد مهدي طالب زاده بايي , 1396/11/03

در سازمان همه افراد تصمیم می گیرند. مدیران ارشد هدف هاي سازمان را تایید می کنند. مدیران رده میانی و پایه، درباره عملیات اجرایی تصمیم می گیرند، کارکنان را انتخاب می کنند و درباره نحوه اجرا تصمیم می گیرند. البته تصمیم گیري تنها در حیطه مدیران نیست. کارکنان عادي نیز تصمیماتی می گیرند که بر فعالیت ها و امور س ...

مهناز همتی نوعدوست گیلانی , سیده آمنه پیمانی , اسداله ثمرخواه , 1396/11/03