ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : عوامل مکاني


سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي ميزبان به شمارمي رودوطي دهه هاي اخير ازروندفزاينده اي نيز برخورداربوده است. شناخت عوامل موثردرجذب FDI مي تواند در سياستگذاري کشورهايي که نتوانسته اند از اين عامل به خوبي استفاده کنند مفيد باشد. اين مقاله به بررسي عوامل م ...

حمید محمدرضایی ازندریانی , سعيد کيان پور , 1397/01/29