ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : رابطه مدار


هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نحوه مدیریت(رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایت شغلی کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی به تعداد 45 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش ...

امین خوش قامت , 1395/12/14