ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : مدرنیزاسیون غربی


تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تهدید مدرنیزاسیون غربی بر امنیت و سلامت ساکنان جهان و تاثیر الگوها و آموزه های علم بازاریابی در بر هم زدن موازنه نظام عرضه و تقاضا در بازار است. جامعه آماری تحقیق حاضر تصادفی بوده و تعداد آن 341 نفرمی باشد.حجم نمونه برآوردی 181 نفر می باشد. با توجه به ویژگی های جامعه آماری این پ ...

اسرافیل شیرازی , 1395/11/06