ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
سال اول، شماره اول، هفته اول، پائیز 1395
The first year, first issue, the first week, fall 1395


نویسندگان این مقاله:
هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) نشریه اختصاصی


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1395 فصل : پاییز صفحات : مقاله - 66 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

مقاله شماره 1 عنوان: بهبود رضایت تحصیلی دانشجویان از طریق اعتلای کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور بهار شهرستان همدان) تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 2 الی 7 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: لیلا نعمتی نویسندگان: لیلا نعمتی، مهدی فاطمی فر، مهرداد یوسفی تبار . 1. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا 2 . 2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA، گرایش استراتژیک، دانشگاه پیام نور همدان 3. دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه علمی – کاربردی همدان. چکیده هدف از این پژوهش، بهبود رضایت تحصیلی دانشجویان از طریق اعتلای کیفیت زندگی آنان بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور بهار می‌باشد که از این تعداد 82 آزمودنی به روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه رضایت تحصیلی حسین و بمانی (2012)، بود که پایایی آن‌ها به ترتیب 92/ 0 و 87/0 تعیین شد. نتایج همبستگی نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشجویان با و رضایت تحصیلیشان رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان رگرسیون نیز بیانگر آن بود که از طریق مؤلفه های کیفیت زندگی دانشجویان می توان رضایت تحصیلی آنان را پیش بینی نمود مقاله شماره 2 عنوان: بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 8 الی 24 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: محمد نوروزی نویسندگان: محمد نوروزی ، رحمت اله محمدپور، بهناز خوشنود نسب 1- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز 2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 3- دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه قم چکیده تحقیق حاضر به بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. بر این اساس، متغیرهای مستقل حاکمیت شرکتی شامل مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف می باشد. به منظور انجام پژوهش نمونه ای شامل 80 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه¬ها، از رگرسیون داده¬های پانل، با روش برآورد مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه، هزینه های نمایندگی، متغیر وابسته بوده که به روش جریان نقد آزاد اندازه گیری شده است، به عبارتی هزینه های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل بین جریانهای نقد آزاد و فرصتهای رشد شرکت در نظر گرفته شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد، از بین ویژگی های حاکمیت شرکتی، متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تعداد مدیران غیرموظف دارای رابطه منفی و معنادار با هزینه های نمایندگی می باشند. در مورد سایر متغیرها با هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد رابطه معناداری یافت نشد. مقاله شماره 3 عنوان: تأثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی مطالعه موردی چند سازمان دولتی در استان‌همدان تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 25 الی 40 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: عمران محمدی فاتح نویسندگان: عمران محمدی فاتح، علی‌اصغر محمدی فاتح، مائده یداللهی 1- کارشناس ارشد مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران. ایران 2- کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران. ایران 3-کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران. ایران چکیده هدف این پژوهش تأثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی می‌باشد بر این اساس، یک مدل نظری در رابطه با پنج بعد مدیریت دانش( کسب دانش، به اشتراک‌گذاری دانش، خلق دانش، کدگذاری و حفظ دانش) و رضایت شغلی ارائه شد جامعه آماری این پژوهش چند سازمان دولتی در استان‌ همدان می‌باشد حجم نمونه 240 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه استفاده شد. حدود 230 پرسشنامه جمع آوری و وارد تحلیل شد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای spss و smartPLS استفاده‌شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان‌ داد که فرآیندهای مدیریت دانش به‌خصوص دانش درون‌سازمانی در محیط کار به‌طور قابل‌توجهی با رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است. تأثیر سه بعد از ابعاد مدیریت دانش بر رضایت مثبت بود اما دو بعد آن یعنی کسب دانش و کدگذاری دانش بر رضایت شغلی تأثیر نداشت. آزمون‌های آماری این فرضیه‌ها و سطوح برازش مدل‌ها،به همراه نتیجه‌گیری‌های تفصیلی و پیشنهاد‌های اجرایی در پایان مقاله آورده شده است. مقاله شماره 4 عنوان: بررسی مدیریت دانش در دانشگاه «موردی در دانشگاه صنعتی ارومیه» تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 41 الی 57 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: دکتر رحیم دباغ نویسندگان: دکتر رحیم دباغ، بابک کوهی لیلان 1- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه 2 - دانشجوی دکتری دانشگاه مفید چکیده ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند.چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند.برخی از سازمان‌ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد. نتیجه نهایی این مطالعه، ضعف سیستم مدیریت دانش را در اکثر دانشگاهها تایید می کند. از آنجا که امروزه تمام سازمانها بر پایه ی دانش پیش می روند و دانشگاهها پایگاه اصلی تولید دانش هستند، بهبود وضعیت مدیریت دانش، راه اصلی تبادل و بهره وری از دانش به منظور بهبود عملکرد دانشگاهها سازمانها است. مقاله شماره 5 عنوان: بررسی مسائل اخلاقی و نظارتی در حسابداری تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 58 الی 64 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سیده سعیده هاشمی نویسندگان: سیده سعیده هاشمی ، زهره حیدری 1- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم 2-کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم چکیده از آنجایی که حسابداری بخش عمده ای از تجارت و فعالیتهای مالی است باید اصول اخلاقی خاص مربوط به خود را داشته باشد. اخلاقیات در حسابداری به عنوان یک موضوع مهم مشخص شده است. کم و بیش همه حرفه ها ادعا می کنند که برای ایجاد و حمایت از خدمات یا کالای عمومی به خوبی کار کرده اند و منافع اجتماع را گسترش داده اند. حرفه حسابداری هم سالهای زیادی را با موضوع مسؤلیت در مقابل انتفاع عموم سپری کرده است. سوال این است که چگونه حرفه حسابداری با این ساختار تناسب دارد و چه خدمات یا کالای عمومی را حسابداران ایجاد و یا از آن محافظت می کنند؟ اخلاقیات در حسابداری وجود دارد تا از منافع عموم در مقابل شرکت های خلافکار و حسابدارانی که اطلاعات را پنهان می کنند یا ارائه نمی دهند دفاع کند. البته همه حسابداران بی اخلاق نیستند اما وقتی اخلاقیات درست نقض می شود، نتایج می تواند مصیبت بار باشد. هرانحرافی از قانون اخلاقی یا سوء استفاده از اخلاقیات حسابداری میتواند منجر به از دست دادن سرمایه¬گذاران شود و ممکن است عملیات کارآمد بازار سرمایه را خدشه دار کند. نتیجه این تحقیق این است که حسابداران به خاطر بی نظمی¬های حسابداری قربانی می¬شوند. از طرف دیگر برای مجهز کردن حسابداری به اخلاقیات، استقلال حسابداران هم موضوع مهمی است که باید به طور جدی بر آن تاکید کرد.

نداردمنابع مقاله:

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهرانتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 12500 تومان