ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
سال اول، شماره سوم، هفته اول، پائیز 1395
the first year , the number three , in the first week , autumn 1395


نویسندگان این مقاله:
هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) نشریه اختصاصی


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1395 فصل : پاییز صفحات : مقاله - 73 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

مقاله شماره 1 عنوان: ایجاد راهکار، بینش و کنترل سیستم حسابداری و مدیریت در بازارهای نوظهور پس از تحریم در ایران تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 4 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: فرشاد مومنی نویسندگان: فرشاد مومنی ، حسن محمدی ، مهدی پورحسن زاده شرق چکیده تحریمان اقتصادی اخیر باعث شده که منابع، پتانسیل‌ها و صنایع درون کشور به‌صورت غیرفعال یا نیمه فعال دربیایند و با حذف تحریمان، کلیه‌ی کشورها و قطب‌های اقتصادی مهم و استراتژی در پشت درب‌های ایران جهت سرمایه‌گذاری در بازار نوظهور ایران، صف‌کشیده‌اند. در این پروژه با بررسی بازارهای نوظهور و عوامل تأثیرگذار بر آن در دوره‌های متعدد و کشورهای اطراف نیز عوامل تأثیرگذار بر بازار نوظهور که باعث خروج سرمایه، تمرکز مالکیت، کاهش نقدینگی و حذف سرمایه‌گذار از بازار می‌شود را بررسی کرده و موارد مذکور را عین‌النصب خود قرار داده و با معرفی کمیته‌ی راهبردی بازارهای نوظهور ایران نیز یک سیستم واحد حسابداری و مالی تحت شبکه را طراحی کرده که می‌تواند اطلاعات حسابداری فعالان آن حوزه را به‌طور شفاف در اختیار مشاوران کمیته قرار دهد. باوجود کمیته راهبردی و سیستم واحد مالی حسابداری تحت شبکه و مشاوران کمیته، کلیه‌ی سرمایه‌گذاران با اطمینان کامل و بدون ریسک می‌توانند با مشورت، مشاوران کمیته وارد عرصه موردنظر خود شوند. لذا به‌این‌ترتیب تمرکز مالکیت و محدودیت‌ها حذف می‌گردد. همچنین ریسک ورود سرمایه‌گذاران که در بازارهای نوظهور درصد بالایی دارد به صفر رسیده و اطمینان از حداکثر بازدهی سرمایه‌ی، سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور تضمین می‌گردد. که این امر باعث افزایش سرمایه، افزایش نقدینگی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش رقابت در بازار و موفقیت بازار نوظهور را در پی دارد. ----------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 2 عنوان: بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت و بهره وری در سازمان تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 14 الی 22 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: کیوان احمدیان نویسندگان: مهرداد باغبانی، کیوان احمدیان چکیده در عصر جهانی امروز، رقابت، کسب مزیت رقابتی و افزایش سود برای سازمان ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بدین منظور تمرکز بر روی بهره وری وری و همچنین افزایش آن را می‍‌‌توان از جمله اهداف اصلی هر سازمان برشمرد. همچنین خلاقیت نیز بعنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیر گذار در بهره وری سازمانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. يكي از مهمترين عوامل تسهيل كننده و تقويت توان نوآوري و خلاقيت در سازمان ها، ساختار مناسب و تشكيلات متناسب با اهداف مورد نظر است، به طوري كه از ديدگاه صاحب نظران مختلف، ساختار سازماني مناسب پيش فرضي براي موفقيت و نوآوري و تغيير در سازمان است. هر سازماني مي تواند با اصلاح ساختار خود و افزايش خلاقيت نيروي انسا ني و سازماني خود باعث بالا رفتن عملكرد و بهره وري شود و در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده خويش گام بردارد. در این مقاله هدف بر این است تا ضمن بررسی نقش و ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت و بهره وری در سازمان، به مزایای یک ساختار سازمانی و موانع استفاده و بکارگیری آن نیز پرداخته شود. ------------------------------------------------------------------------------------------ مقاله شماره 3 عنوان: ساختار مالکیت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 23 الی 45 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: شهناز فرزند حسنی نویسندگان: شهناز فرزند حسنی، احمد محمدی، هادی مردانی چکیده این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش شامل شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و براي دوره زماني 1388 تا 1392 مي باشد. در این پژوهش با توجه به شرایط متغیرها از روش نمونه گيري حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می¬شود که تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار مالکیت (نهادی، شرکتی، مدیریتی) بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود تاثیر ندارد. ---------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 4 عنوان: بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 46 الی 57 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: عباس محسنی زاده عباس محسنی زاده، دکترعبدالرضا محسنی ،دکتر مصطفی قاسمیداوران داوران: جلیل غریبی، دکتر رضا مقدم، دکتر فاطمه کریمی چکیده هدف این تحقیق بررسی تأثیر تورم و چرخه عملياتي بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای تحقق این هدف، دو فرضیه تدوین و با انتخاب 130 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 8 ساله، 1386 الی 1393، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسيون ترکيبي و داده‌هاي تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین تورم و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی‌داری و u شکل(انحنایی) و همچنین بین چرخه عملیاتی با نگهداشت وجه نقد رابطه u شکل(انحنایی) وجود دارد. --------------------------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 5 عنوان: طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارایی واحدهای سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی DEA- BSC تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 58 الی 72 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: مریم امینی نویسندگان: مریم امینی چکیده رشد فزاينده تكنولوژي موج فزاينده اطلاع رساني و توسعه خدمات متنوع، بيش از پيش لزوم برنامه ريزي اصولي و سياست گذاري همه جانبه را جهت امكان رقابت و ادامه حيات براي سازمانها فراهم نموده است. ليكن ضامن اجرايي اين سياست ها هرچند كه هوشمندانه تدوين شود، ارزيابي دقيق و مداوم و بازبيني و بهبود روش هاست. نحوه عملکرد و کارایی شرکت های تحت پوشش یک هلدینگ یکی از موضوعات مهمی است که برای پیشبرد اهداف یک هلدینگ مناسب می باشد. از این رو در تحقیق حاضر که در یک هلدینگ سرمایه گذاری صورت گرفت، از ترکیب دو تکنیک مهم ارزیابی عملکرد یعنی BSC و DEA میزان کارایی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ مشخص شدند. به اینصورت که ضمن شناسایی معیارهای مهم از دیدگاه BSC با مطالعه تحقیقات و مقالات مربوطه معیارهای متعددی در مرحله اول شناسایی شدند و برای پالایش اولیه معیارها از تکنیک گروه اسمی استفاده شد و در مرحله بعد از میان معیار های منتخب با استفاده از پرسشنامه اهمیت هر یک از آنها از نظر کارشناسان و مدیران کلیدی شرکت های تحت پوشش هلدینگ مشخص شدو در نهایت با توجه به نتایج پرسشنامه معیارهای نهایی به دو دسته خروجی و ورودی جهت استفاده در مدل تحلیل پوششی داده ها برای مشخص شدن میزان کارایی تقسیم شدند. در واقع در این تحقیق از تکنیکBSC برای تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA برای ارزیابی عملکرد شرکت های تحت پوشش هلدینگ سرمایه گذاری استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده از مدل ترکیبی BSC و DEA مشاهده شد تنها واحد های D4 ، D10 ، D13 ،D18 کارا هستند و دیگر واحد های تصمیم گیری کارا نمی باشند. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش ، به مدیران شرکت های ناکارا توصیه شد از شرکت های کارا به عنوان مرجع کارایی جهت افزایش کارایی شرکت خود استفاده کنند.

نداردمنابع مقاله:

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهرانتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 12500 تومان