ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
سال اول، شماره چهارم، هفته اول، پائیز 1395
the first year , the fourth , in the first week , autumn 1395


نویسندگان این مقاله:
هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) نشریه اختصاصی


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1395 فصل : پاییز صفحات : مقاله - 89 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

مقاله شماره 2 عنوان: بررسی تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر اساس مدل سروپرف بر رضایتمندی و وفاداری مشترکان همراه اول تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 22 الی 39 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: محمد عثمانی نویسندگان: خاتون جهادی، ابراهیم منصوری، محمد عثمانی ************************* چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات همراه اول، میزان رضایتمندی و وفاداری از دیدگاه مشترکان همراه اول در سطح شهرستان مهاباد می باشد. براي سنجش كيفيت خدمات، بعد ديگري به پنج بعد طرح شده در مدل سروپرف اضافه شده است كه شامل قابليت اطمينان، ابعاد و ظواهر فيزيكي، مسئوليت پذيري، ضمانت و تضمين، همدلي و توجه خاص به مشتري و راحتي دسترسي است. جامعه ي آماري این پژوهش، شامل مشترکان همراه اول در سطح شهرستان مهاباد مي باشد. با توجه به تعداد کل مشترکان همراه اول (کل جامعه آماري) برابر با 108 هزار نفر، تعداد 435 نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده است. از هر دو نوع پرسشنامه آنلاین و دستی جهت جمع آوری نظرات مشترکین همراه اول استفاده شد. در اين پژوهش براي تجزیه تحلیل اطلاعات و سنجش ارتباط بين متغیرهای تحقیق و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه، از روش معادلات ساختاري (SEM) و نرم افزار Smart-PLS استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ابعاد شش گانه کیفیت خدمات، سازه های پاسخگویی، همدلی، تضمین، ظواهر فیزیکی و دسترسی راحت بر روی رضایت مشترکان همراه اول شهرستان مهاباد تاثیر مثبت دارند، درحالیکه سازه قابلیت اطمینان بر روی رضایت آنان بی تاثیر است. همچنین رضایت مشترکان بر حس وفاداری آنان تاثیر مثبت دارد. ------------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 3 عنوان: بررسی تاثیر فراموشی هدفمند سازمانی و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت پست استان اردبیل تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 40 الی 49 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سید جواد موسوی نژاد سوها نویسندگان: سید جواد موسوی نژاد سوها ********************* چکیده رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رضایت شغلی بیشتر آن ها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خودشان نشان می دهند و این دو متغیر با متغیر فراموشی هدفمند سازمانی در ارتباط می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراموشی هدفمند سازمانی و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت پست استان اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت پست استان اردبیل می‌باشند که تعداد آنها 220 نفر بود حجم نمونه ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر (زن و مرد) به عنوان نمونه انتخاب گردید در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای توصیف داده ها از ابزارهای آماری توصیفی، توزیع فراوانی، میانگین و...استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روشهای آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که ابعاد فراموشی هدفمند سازمانی (یادگیری زدایی و اجتناب از عادت های بد) و ابعاد عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی) بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت پست استان اردبیل تاثیر مثبت و معنی داری دارد. ----------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 4 عنوان: شناسایی و اولویت‌بندی ریسک های مالی در موسسات مالی و بانکی با استفاده از روش ضریب تغییرات (CV) تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 50 الی 61 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: بختیار استادی نویسندگان: بختیار استادی، پروین تدریسی پژو، هادی اشعری ************************ چکیده موسسات مالی و بانک ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب و کار خدمات مالی پذیرش ریسک است و بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. باتوجه به ماهیت کسب و کار خدمات مالی، مدیریت ریسک برای موسسات مالی و بانک¬ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، این موسسات باید ریسک هایی را که می پذیرند، مدیریت کنند. بدین منظور، در این مقاله ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش های مختلف از پیاده سازی مدیریت ریسک در موسسات مالی و بانک ها، ریسک های مالی تعریف و شناسایی شده، سپس 8 ریسک مالی اصلی و ریسک های جزیی آن ها از طریق مصاحبه با خبرگان و کارشناسان مدیریت ریسک در بانک اصلاح و صحه گذاری گردیده است. بدین طریق، در این مطالعه 8 ریسک مالی و 16 ریسک جزیی، به علاوه درجه اهمیت آن ها در پیاده سازی مدیریت ریسک ارایه شده است و در نهایت میزان اهمیت و ترتیب ریسک های مالی و ریسک های جزیی آنها برای پیاده سازی مدیریت ریسک تعیین شده است. -------------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 5 عنوان: ارائه مدلی برای تعالی در مسئولیت اجتماعی سازمان ها در قالب مدل تعالی سازمانی تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 62 الی 75 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: کورش حسن زاده دستجردی نویسندگان: کورش حسن زاده دستجردی *********************** چکیده سازمانهاي متعالي، با بكارگرفتن معيارهاي تعالي سازماني به عنوان چارچوبي براي مديريت سازمان خود،كه همه زواياي آنرا پوشش ميدهد، به سوي تعالي حركت ميكنند و به مفاهيم محوري تعـالي سـازماني، در فضائي كه مبتني بر اصول ارزش های اخلاقی است، عينيت ميبخشند. ايـن سـازمانهـا، دسـتيابي بـه اهداف پايدار را در گرو اجراي رويكردهائي ميدانند كه در چارچوب معيارهاي تعالي سازماني يكپارچه شده باشند و همواره بهبود يابند. مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از هشت رکن اصلی تعالی سازمانی ، امروزه جایگاه بسیار پررنگ و مهمی در راس خط مشی ها و استراتژی شرکتها و سازمانها یافته است.برای سازمانهاي متعالي، حفظ ارزشهاي اخلاقي و رفتار سازماني مبتني بر بالاترين استانداردهـاي اخلاقـي در قبال ذي نفعان و گستره جامعه، شفاف، پاسـخگو بودن و مـسئوليت پـذيری در برابر آنها را یکی از پایه های پایداری سازمان می دانند. عدم وجود یک مدل (بر اساس تحقیقات پژوهشگر این پژوهش) به عنوان کارراهه و فرآیند نما برای ارتقای نظام مسئولیت اجتماعی سازمانها باعث گردید تا با یک پژوهش وسیع به صورت تحقیق پیمایشی وکتابخانه تلاش نمایند طی مطالعه و برروی تحقیقات و پژوهشهای متاخر روی موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانها ، شاخصهای قابل ملاحظه از نظر محققان مختلف را در این موضوع مشخص نماییم سپس بر اساس این شاخصها مدلی به عنوان مدل تعالی مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه نماییم تا در نظام تعالی سازمانی سازمانها، مبنای سیستماتیک فرآیندی برای ایجاد سرآمدی در جایگاه مسئولیت اجتماعی سازمانها قرار گیرد. --------------------------------------------------------------------------- مقاله شماره 6 عنوان: بررسی تاثیر پایداری سود بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 76 الی 86 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: رضا ضیائی نویسندگان: رضا ضیائی، ارسلان غلامی 1- کارشناس ارشد حسابداری، کارشناس امور مالی (کارشناس ارشد)، شهرداری سراب، آذربایجان شرقی 2- کارشناس ارشد حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، سراب، ایران ******************************* چکیده در این مطالعه به بررسی تاثیر پایداری سود بر رشد شرکت ها پرداخته شده است. حوزه مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 می باشد. جهت نمونه گیری از روش غربالگری استفاده گردید که با توجه به شرایط های لحاظ شده، 133 شرکت (798 سال/ شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا و در آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که پایداری سود بر رشد شرکت ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین متغیر بازده دارایی ها و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی بر رشد شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری و اهرم مالی بر رشد شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد.

مقاله شماره 1 عنوان: Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 4 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: حمیدرضا میر ریاحی نویسندگان: حمیدرضا میر ریاحی Abstract The present study was conducted in 2015 with the aim Investigate the empact of lean and agile supply chain strategies on organizational performance Abadan Oil Refining Company. The statistical population of this study is composed of all employees of Abadan Oil Refining Company. Whose number is equal to 300. Which according to Morgan’s table, the sample size is 169, which were selected by convenience sampling method and questionnaires were distributed among them. In this study,Three standard questionnaires Lean supply chain(Moghimi et.al,2011)questionnaire of agile supply chain (Toorang Lee et.al,2005)and questionnaire of organizational performance( Hersey and Goldsmith,1981) were used. Questionnaire validity was confirmed in terms of content validity, diagnostic validity, construct validity and convergent validity - by the Lisrel software and Questionnaire reliability was confirmed by a Cronbach's alpha test.The Shapiro–Wilk test was conducted in order to test the normality of the variables and, structural equation modeling and was conducted in order to test the hypotheses. Results showed that Lean and agile supply chain strategies Abadan Oil Refining Company has a positive impact on organizational performance. Also, The impact of Lean supply chain on organizational performance was equal to 0.513 and impact of agile supply chain on organizational performance was equal to 0.506.منابع مقاله:

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهرانتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 12500 تومان