ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و مدیران
ندارد


نویسندگان این مقاله:
سمیرا زیوری پایدار مسئول
تورج مجیبی همکار


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1395 فصل : پاییز صفحات : مقاله - 25 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان می باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- با رویکرد پيمايشي (میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل 650 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان242 نفر تعیین گردیده است روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. و داده هاي آن ازطریق پرسشنامه استاندارد شوراج و همکاران (2012) بدست آمده است. پایایی پرسشنامه به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده و مورد تأیید است. داده ها از طريق نرم افزار لیزرل 8/8 و اس.پی اس.اس با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه فکری و اجزای آن بر عملکرد کارکنان و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأثیر می گذارد.

نداردمنابع مقاله:

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

civilicaتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 1500 تومان