ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
کاربرد شبکه عصبی پرسپترون در پیش بینی شاخص حقوق مالکيت بر توسعه اقتصادی در ايران
Application of perceptron neural network model to predict Property Rights Index on economic development in Iran


نویسندگان این مقاله:
سعید کیان پور نویسنده مسئول
سپیده عظیمی نویسنده همکار


توضیحات اضافه :
دوره : 2 سال : 1396 فصل : زمستان صفحات : مقاله نشریه - 118 موضوع : اقتصاد

خلاصه مقاله:

در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است. تا جایی که این موضوع یکی از اساسی¬ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می کند. بسیاری از تحقیقات تجربی نشانگر این واقعیت هستند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیربنای توسعه و آزادی جریان¬های اقتصادی را محقق سازد. از نگاه محققان و صاحبنظران، حقوق مالکیت، حقوق مربوط به کمیابی بوده و شامل تمام فعالیت¬هایی می¬شود که افراد یا جامعه در انجام یا عدم انجام آن و یا در تملک یک دارایی آزاد می¬باشند. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می¬شود. تضمین حقوق مالکیت، آزادی اقتصادی را افزایش می¬دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام کشورهای دارای رتبه بندی حقوق مالکیت است که به عنوان نمونه کشور ایران طی دوره 1395-1387 انتخاب شده است. ابزار اندازه¬گیری، داده¬های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون از روش لونبرگ- مارکاردت و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان¬دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است مورد تایید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه اقتصادی دارند.

In economic schools, property rights are tied to the Institutionalists attitude of the economy. To the extent that this is one of the most fundamental issues in the institutional economy, it establishes a close relationship between economics and law. Many empirical studies indicate the fact that guaranteeing property rights in society can provide a basis for the development and liberation of economic flows. From the point of view of researchers and experts, property rights are scarcity rights and include all activities that individuals or the community are free to do or not to own a propertyIn order to achieve development it is seriously felt paying attention to restoration and preparation of necessary substrates including justice system and economic. Guarantee of property rights increases economic freedom. The purpose of this study is to investigate the relationship between economic development and property rights. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all countries with a ranking of property rights, which was selected as an example of Iran during the period of 2008-2016. Measurement Tool are data from the International Property Rights Organization and the World Bank. To test have been used from the Levenberg- Markardt method and neural network analysis of perceptron and artificial intelligence. Results: The fitting of a research model has been approved that shows the relationship between economic development and property rights. Also, using sensitivity analysis, legal and political environment, physical property rights and intellectual property rights, respectively have the greatest impact on economic development.منابع مقاله:

1.چمبرز، رابرت. توسعه روستايي، اولويت بخشي به فقرا، 1-ترجمه مصطفي ازکيا، انتشارات دانشگاه تهران،1998.

2.حکمت نيا, محمود. «بررسي فقهي و اقتصادي مالکيت فکري»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال نهم، شماره33، 1388.

3. رناني، محسن،«به سوي يک تئوري در حقوق مالکيت»، تأليف هرولد دمستز، فصلنامه تأمين اجتماعي، شماره10، 1380.

4. بانک جهاني، «وضعيت ايران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني، 2013»، ترجمه فريد قادري، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي (گروه مطالعات محيط کسب و کار)، شماره مسلسل 12948، بهار 1392.

5. مرکز مالميري، احمد. «تأثير کمّيت و کيفيت مقررات بر محيط کسب و کار»، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي(گروه مطالعات محيط کسب و کار)، شماره مسلسل12313، زمستان1390.

6. مدر، لوئيس. «ارزيابي تأثيرات: به سوي ارتقاي کيفي قانونگذاري» در: حسن وکيليان (تأليف و ترجمه)، گفتارهايي در قانون و قانونگذاري، تهران، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،1390.

7- شاه آبادي، ابوالفضل، اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا، فصلنامه رشد فناوري، سال هفتم، شماره28،1390

8. کيان­پور، سعيد، تولايي، رويا، سنجش وبهبود محيط کسب و کار، چاپ اول، انتشارات فراگير هگمتانه،1392.

9. دادگر، يدالله، مولفه ها و ابعاد اساسي حقوق و اقتصاد، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و انتشارات نور علم، 1389.

10. شريف زاده، محمد جواد و نادران، الياس، تحليل اقتصادي حقوق مالکيت در اسلام( با تاکيد بر مفهوم هزينه هاي مبادله)، فصلنامه اقتصاد اسلامي، ش 36، ص31-5، 1389.

11. صمدي، علي حسين، جايگاه حقوق مالکيت در انديشه ها و مکاتب اقتصادي( با تاکيد بر ديدگاه نهادگرايان جديد)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 40، ش3 ،1389.

12. کيان­پور،سعيد،توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رويکرد محيط کسب و کار)، انتشاراه فراگير هگمتانه،چاپ اول،1392.

13. دليري، حسن، شناسايي عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکيت، مرکز پژوهش­هاي مجلس، گروه مطالعات محيط کسب و کار،1392.

14. دليري، حسن، مقدمه اي بر چارچوب مفهومي حقوق مالکيت از منظر اقتصادي، مرکز پژوهش­هاي مجلس، گروه مطالعات محيط کسب و کار،1390.

15. خيرخواهان،جعفر،عرفاني،فاطمه، رتبه و جايگاه ايران در شاخص بين المللي حقوق مالکيت، مرکز پژوهش­هاي مجلس، گروه مطالعات محيط کسب و کار،1392.

16.کيان­پور، سعيد، تاثير متقابل بحران بدهي در اروپا و سياست­هاي اقتصادي در ايران، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال بيست و هشتم، پاييز 1392.

 

17. Kaufman, B. E," The organization of economic activity: insights from the institutional theory of John. R ommons", Journal of Economic Behavior & Organization, 52: 71-96.2003.

18. Sened, I, The Political Institution of Private Property. Cambridge University Press, Cambridge.1997.

19. Amendola, A., Easaw, J., & Savoia, A.. Inequality in developing economics: the role of institutional development. Economics Department Discussion Paper Series, 11. 2011.

20.Chu, A. C., & Peng, S. K. International intellectual property rights: effects on growth, welfare and income inequality. Journal of Macroeconomics, 33(2), 276–287. 2010.

21. Chu, A. C. Macroeconomic effects of intellectual property rights: a survey. Academia Economic Papers, 37(3), 283-303. 2009.

22. Haidar, I. J., & Estuardo Velasquez, M. Property rights and income inequality. Available At: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1386923. 2009.

23. Adams, S. Globalization and income inequality, implications for intellectual property rights. Journal of Policy Modeling, 30, 725-735. 2008.

24. Yang, Chih-Hai & Nai-Fong Kuo “Trade-Related Influences, Foreign Intellectual Property Rights  And outbond intemational patenting. 2008.

25. Falvey, R . “TRIPS Trade, Imitative Ability and Intellectual Property Rights,” Review of World Economics,  Vol. 145,no.3,pp.373-404. 2006.

26. Liu, W. & Lin, Y, “Foreign Patant Rights and High-tech Export: Evidence from Taiwan,” Applied Economics, Vol. 37, pp.1543-1555. 2005.

27. Dulal Miah, In Quest of Judicial Independence for Protecting Private Property: Evidence from constitutional Review in South Korea, Asian Journal of Law and Economics, vol. 3, issue 1, pages 3.2012.

28. Maliti Musole, Property rights, transaction costs and institutional change: Conceptual framework and literature review, Progress in Planning 71 (2009) 43-85.2009.

29. International Property Rights Index”, a Project of the Property Rights Alliance.Available at: www. International property rights index. org.2017.

30. Zhang, G. P. & Qi, M.. “Neural Network Forecasting for Seasonal and Trend Time Series”. European Journal of Operational Research, 160(2), 501-514. 2005.تگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 6000 تومان